Audyty prawno podatkowe

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie badań prawno – podatkowych poprzedzających m.in. planowane operacje połączenia, przejęcia, nabycia udziałów lub akcji podmiotów, zakupu przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części bądź zakupu nieruchomości.

Celem audytu prawno – podatkowego jest wyeliminowanie lub ograniczenie ryzyka inwestora przy planowanej transakcji. Analiza kondycji danego podmiotu lub nieruchomości pozwala na identyfikację i oszacowanie potencjalnych zagrożeń a ponadto umożliwia podjęcie właściwych środków zaradczych już na etapie negocjacji warunków przewidywanej transakcji.

W ramach badania prawno – podatkowego prawnicy Kancelarii dokonują analizy m.in.:

  • spraw korporacyjnych, w tym poprawności umów, statutów, regulaminów, uchwał, protokołów z posiedzeń organów spółek, sprawozdań z działalności spółki i sprawozdań finansowych,
  • powiązań kapitałowych lub osobowych z innymi podmiotami,
  • składników majątku podmiotu, w tym nieruchomości, ruchomości oraz praw majątkowych,
  • wierzytelności i zobowiązań podmiotów,
  • postępowań sądowych i administracyjnych oraz egzekucji należności,
  • postępowań podatkowych, kontroli podatkowej, postępowań kontrolnych organów kontroli skarbowej,
  • umów zawartych przez badany podmiot,
  • udzielonych podmiotowi koncesji, licencji i zezwoleń,
  • spraw pracowniczych.

POWRÓT

 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2012
Kancelaria ZBK
Projekt i realizacja: